Подношење пријаве за акредитацију

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Попуњена Пријава за акредитацију (у папирној форми), потписана и оверена од стране овлашћене особе са свим документима, подацима и информацијама који се траже у делу IV Пријаве за акредитацију, се шаље на адресу:

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

Влајковићева 3, 5. спрат
11103 Београд
Србија
Адреса за слање поште: Влајковићева 3, 11000 Београд 6, Поштански фах 92, Србија

За сваку врсту акредитације се попуњава посебна пријава за акредитацију. Уз попуњени образац Пријаве за акредитацију, тело за оцењивање усаглашености доставља и одговарајућа документа/информације/податке који су наведени у одговарајућем  додатку Пријаве за акредитацију и то на следећи начин*:

Врста акредитације Прва акредитација/
обнављање акредитације
(назив документа)
Проширење обима акредитације
(назив документа)

Лабораторија за испитивање (SRPS ISO/IEC 17025)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.1

АТС-ПР11-О01_Д.1.1
АТС-ПР11-О01_Д-1.1.А

Лабораторија за еталонирање (SRPS ISO/IEC 17025)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.2

АТС-ПР11-О01_Д.2.1

Медицинска лабораторија (SRPS EN ISO 15189)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.3

АТС-ПР11-О01_Д.3.1

Контролно тело (SRPS ISO/IEC 17020)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.4

АТС-ПР11-О01_Д.4.1

Сертификационо тело (производ) (SRPS ISO/IEC 17065)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.5

АТС-ПР11-О01_Д.5.1

Сертификационо тело (системи менаџмента) (SRPS ISO/IEC 17021)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.6

АТС-ПР11-О01_Д.6.1

Сертификационо тело (особе) (SRPS ISO/IEC 17024)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.7

АТС-ПР11-О01_Д.7.1

Провајдер за испитивање оспособљености (SRPS ISO/IEC 17043)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.8

АТС-ПР11-О01_Д.8.1

Легенда*:

- АТС-ПР11-О01, Пријава за акредитацију

- АТС-ПР11-О01_Д.1, Додатак Д.1 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025)

- АТС-ПР11-О01_Д.1.1, Додатак Д.1.1 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.1.1.А  Додатак Д.1.1 А Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације за потребе именовања

- АТС-ПР11-О01_Д.2, Додатак Д.2 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за еталонирање – SRPS ISO/IEC 17025)

- АТС-ПР11-О01_Д.2.1, Додатак Д.2.1 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за еталонирање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.3, Додатак Д.3 Пријаве за акредитацију (за медицинске лабораторије – SRPS ISO 15189)

- АТС-ПР11-О01_Д.3.1, Додатак Д.3.1 Пријаве за акредитацију (за медицинске лабораторије– SRPS ISO 15189) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.4, Додатак Д.4 Пријаве за акредитацију (за контролна тела – SRPS ISO/IEC 17020)

- АТС-ПР11-О01_Д.4.1, Додатак Д.4.1 Пријаве за акредитацију (за контролна тела – SRPS ISO/IEC 17020) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.5, Додатак Д.5 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17065)

- АТС-ПР11-О01_Д.5.1, Додатак Д.5.1 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17065) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.6, Додатак Д.6 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17021)

- АТС-ПР11-О01_Д.6.1, Додатак Д.6.1 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17021) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.7, Додатак Д.7 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17024)

- АТС-ПР11-О01_Д.7.1, Додатак Д.7.1 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17024) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.8, Додатак Д.8 Пријаве за акредитацију (за провајдере за испитивање оспособљености – SRPS ISO/IEC 17043)

- АТС-ПР11-О01_Д.8.1, Додатак Д.8.1 Пријаве за акредитацију (за провајдере за испитивање оспособљености – SRPS ISO/IEC 17043) – само за проширење обима акредитације

Тражени обим акредитације мора да буде исказан у складу са смерницама АТС-а за исказивање обима акредитације у зависности од врсте акредитације, а које су доступне у Одељку Документи и прописи.

Такође је потребно истаћи да су критеријуми за стицање и одржавање акредитације утврђени у:
- Закону о акредитацији;
- српским стандардима и упутствима који садрже опште критеријуме, односно захтеве које треба да испуне тела за оцењивање усаглашености за поједине врсте акредитација;
- документима са обавезном применом као што су смернице за примену европских и међународних стандарда и упутстава из области оцењивања усаглашености које су издали ЕА, IAF и ILAC;
- правилима акредитације.
Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни тело за оцењивање усаглашености је расположива и на захтев.

- Измене критеријума акредитације

Уколико се измене критеријуми  акредитације, АТС о томе обавештава тела за оцењивање усаглашености, као и о прелазном периоду у којем су дужна да се усагласе са измењеним критеријумима.

- Информације о критеријумима акредитације

Поред ових Правила, све битне информације о критеријумима акредитације ажурирају се на интернет страници, а могу се добити и на захтев.

У складу са чланом 1. Одлуке о висини трошкова акредитације („Сл. гласник РС“ бр. 43/2013), организације унапред уплаћују одговарајуће трошкове акредитације на рачун АТС-а број 840-867668-22. Детаљно упутство о трошковима акредитације и упутство о начину попуњавања образаца налога за пренос можете пронаћи у документу Одлука о висини трошкова акредитације и упутство за примену одлуке.

Напомена*): Стандарди, у којима су дати захтеви за одређене врсте акредитације, могу се купити у Институту за стандардизацију Србије, улица Стевана Бракуса 2 (Баново Брдо), 11030 Београд, или се могу наручити путем сајта Института.

Телефони за обавештења у Информационом центру Института су: 011 6547-293, 3409-310, е-mail: infocentar@iss.rs