Међународне организације и споразуми

У Европи су државе чланице ЕУ и ЕФТА-е успоставиле мрежу националних акредитационих тела под називом Европска организација за акредитацију – ЕА која омогућава да се компетентност свих лабораторија, контролних и сертификационих тела оцењује по истим принципима у складу са међународним стандардима и процедурама. ЕА је основана као непрофитна организација која има задатак да дефинише, хармонизује и омогући доследну примену акредитације са циљем да се отклоне трговинске баријере и допринесе побољшању заштите здравља и безбедности.

Такође, ЕА је званично призната као организација задужена за питања акредитације у Европи у складу са Уредбом (ЕК) бр. 765/2008 Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године којом се успоставља правни оквир за пружање услуга акредитације у целој Европи. Овом Уредбом је прописано да у свакој држави чланици ЕУ може да постоји само по једно акредитационо тело коме влада одређене државе поверава обављање послова акредитације тела за оцењивање усаглашености у складу са захтевима међународних стандарда како у приватном тако и у државном сектору.

Поред ЕА, за нас значајне регионалне међународне организације која уређује област акредитације у Европи, постоје и међународне организације које уређују област акредитације на глобалном нивоу. Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) и Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) су међународне организације које на светском нивоу уређују област акредитације лабораторија и контролних, односно сертификационих тела.

ILAC и IAF су успоставили и одржавају систем мултилатералних споразума о међусобном признавању који се заснивају на регионалним споразумима који постоје у Европи (ILAC/IAF MRA/MLA), Азији (ILAC MRA)(APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Co-operation for laboratories and inspection), Пацифику (IAF MLA)(PAC - Pacific Accreditation Co-operation for certification), Америци (ILAC/IAF MRA/MLA) (IAAC – InterAmerican Accreditation Co-operation) и Африци (IAF MLA) (SADCA - Southern African Development Community in Accreditation). На овај начин je велики број држава света укључен у систем, који су успоставили  ILAC и IAF, како би се уклониле техничке баријере у трговини и успоставио хармонизовани приступ у раду свих акредитационих тела света.

Међународни споразуми

Задатак акредитационих тела у складу са споразумима, које потписују са ЕА (ЕА MLA), Међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC MRA) и Међународним форумом за акредитацију (IAF MLA), је да врше промоцију акредитације и еквивалентност система акредитације. Ови споразуми се потписују на основу спроведеног детаљног оцењивања процедура и критеријума предметног акредитационог тела (колегијално оцењивање) које спроводи тим стручњака из одређене области акредитације. Јединствени приступ код утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености широм света омогућава земљама да закључе међусобне споразуме на основу оцене и признавања система акредитације чиме се смањује број непотребних провера производа у међународној трговини и стварају се услови за слободан проток људи, роба, услуга и капитала.

EA MLA споразум о међусобном признавању акредитације је споразум, који потписују акредитациона тела чланице ЕА и којим се признају еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, издатих од стране тела за оцењивање усаглашености широм Европе (региона ЕА) акредитованих од стране акредитационих тела потписника споразума. Осим поменутог мултилатералног споразума, акредитационо тело може потписати и билатерални споразум (BLA) са ЕА с тим да разлика између MLA (мултилатералног) и BLA (билатералног) споразума суштински и не постоји, изузев што MLA споразум потписује земља пуноправна чланица ЕА, док BLA споразум потписује придружена чланица. Све обавезе акредитационих тела, која потпишу ове споразуме, остају исте.

Контрола спровођења мултилатералних/билатералних споразума са ЕА се врши путем колегијалног оцењивања које спроводе оцењивачи из других акредитационих тела. Сврха ових ригорозних оцењивања на лицу места је да се верификује да потписници споразума, тј. акредитациона тела, у сваком тренутку раде у складу са међународно признатим критеријумима. Евалуација акредитационих тела се врши у складу са међународним стандардом ISO/IEC 17011, Уредбом (ЕЗ) 765/2008, осталим критеријумима, датим у документима међународних организација из области акредитације (ЕА, ILAC или IAF), као и у складу са критеријумима европских или националних законодавних органа и индустријских шема. Спровођење овог процеса надгледа Европска комисија, Саветодавни одбор ЕА и надлежни органи држава.

Уколико желите да сазнате нешто више о акредитацији и о националним акредитационим телима потписницима ЕА MLA споразума, посетите вебсајт ЕА на адреси: http://www.european-accreditation.org/home

док се списак акредитационих тела (држава) чланица ЕА налази на следећој адреси:

http://www.european-accreditation.org/ea-members.

Области за које су различита акредитациона тела потписала EA MLA споразум:

http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories

АТС потписник ЕА MLA споразума

24. маја 2012. године АТС је постао пуноправни члан ЕА када је АТС потписао EA MLA споразум за следеће области акредитације: лабораторија за испитивање, медицинских лабораторија, лабораторија за еталонирање, контролних тела и сертификационих тела за сертификацију производа. АТС је такође 27. маја 2014. године потписао нови ЕА MLA споразум који сада, поред области испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључује и области сертификације система менаџмента и сертификације особа.

У оквиру 39. седнице Комитета за мултилатералне споразуме (МАС) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржанe 25. и 26. априла 2018. године у хотелу Хајат у Београду, Акредитационом телу Србије (АТС) је једногласно потврђен статус потписника мултилатералног споразума (MLA) између АТС и ЕА. Овај велики успех АТС-а је исход и потврда поновног колегијалног оцењивања одржаног у периоду од 25. до 29. септембра 2017. године, односно од 2. до 6. октобра (само за сертификацију особа).

Статус потписника мултилатералног споразума (MLA) између АТС и ЕА је потврђен за области лабораторија за испитивање, лабораторија за еталонирање, медицинских лабораторија, контролних тела, сертификационих тела за сертификацију производа, сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и сертификацију особа.

Погледајте потписани ЕА МLA споразум.

АТС потписник ILAC MRA споразума

24. маја 2012. године АТС је потписао ILAC MRA споразум за области испитивања и еталонирања, a 25.10.2012. године је потписан и ILAC MRA споразум за област контролисања.

Списак чланица ILAC-a:

http://ilac.org/ilac-membership/

Области за које су различите чланице потписале ILAC MRA споразум:

http://ilac.org/signatory-search/

Погледајте потписани ILAC MRA споразум.

АТС потписник IAF MLA споразума

АТС је потписник IAF MLA споразума (Multilateral Recognition Arrangement) за област сертификације производа од 25. октобра 2012. године такође на основу потписаног поменутог мултилатералног споразума са ЕА, односно од 6. октобра 2014. године АТС је потписник IAF MLA споразума за област сертификације система менаџмента (QMS и EMS) и од 20. октобра 2016. године за област сертификација особа.

Од 5. априла 2018. године АТС је постао потписник и за следеће под-области у оквиру области сертификација система менаџмента: системи менаџмента безбедношћу информација (ISMS),  системи менаџмента за медицинска средства (MDMS) и системи менаџмента безбедношћу хране (FSMS).

Области за које су различите чланице потписале IAF MLA споразум:

http://www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4

Погледајте потписани IAF MLA споразум за сертификацију производа, IAF MLA споразум за сертификацију система менаџмента односно IAF MLA споразум за сертификацију особа.

Осим међународних мултилатералних споразума о признавању акредитације, акредитациона тела могу међусобно потписивати и билатералне споразуме о сарадњи у области акредитације.

У региону АТС има за сада склопљене споразуме о билатералној сарадњи са:

1. Институтом за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА)
2. Акредитационим тијелом Црне Горе (АТЦГ)
3. Институтом за акредитацију Републике Македоније (ИАРМ)
4. Хрватском акредитацијском агенцијом (ХАА)
5. Румунским акредитационим телом (РЕНАР)
6. Словачким акредитационим телом (СНАС)
7. Словеначким акредитационим телом (СА)
8. Савезном службом за акредитацију Руске федерације (Росаккредитация)
9. Државни центар Белорусије за акредитацију (БСЦА)
10. Бугарском службом за акредитацију (БАС)
11. Акредитационим телом Мађарске (NAH)
12. Акредитационим телом Уједињеног Краљевства (UKAS).