Обуке и семинари

Ради јачања компетентности стално запослених и екстерно ангажованих експерата, АТС континуирано реализује стручно усавршавање стално запослених и обучавање оцењивача и техничких експерата кроз организовање обука, семинара и информативних семинара, а ради стицања знања потребних за оцењивање тела за оцењивање усаглашености, односно ради усавршавања и напредовања оцењивача и експерата АТС-а из Регистра оцењивача и техничких експерата АТС-а.

Процедуром АТС-ПР03, Обука за оцењиваче, информативни семинар за техничке експерте АТС-а и обука запослених у АТС-у су прописани начини организовања и спровођења и то: обука за оцењиваче, семинара за оцењиваче, информативних семинара за техничке експерте, модула обука, обука запослених у АТС-у, њихова задужења и одговорности у планирању и извођењу поменутих обука, као и захтеви које морају испунити предавачи на обукама за оцењиваче.

На основу Плана обука и семинара за оцењиваче и техничке експерте АТС-а и запослене у АТС-у, семинара и информативних семинара, АТС доноси одлуку о обукама које је потребно спровести у наредној години.

Такође је предвиђена и реализација практичних обука стално запослених у АТС-у у другим акредитационим телима ради стручног усавршавања и стицања искуства из подручја њиховог рада (у оквиру билатералних споразума или других пројеката међународних институција и сличних активности), као и размена и стицање стручних знања и искустава на скуповима, семинарима и конференцијама у земљи и иностранству посвећеним акредитацији и оцењивању усаглашености, као и учешће у раду комитета и радних група који се организују на националном и међународном нивоу у одговарајућим областима.