Припрема за оцењивање

ПРИПРЕМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Именовање тима за оцењивање

Тим за оцењивање АТС-а се именује у складу са величином тела за оцењивање усаглашености и разноврсности области и обима послова оцењивања усаглашености за који се тражи акредитација. Тим за оцењивање чине водећи оцењивач и одговарајући број оцењивача/техничких оцењивача и/или техничких експерата за сваку област оцењивања усаглашености.
АТС благовремено обавештава тело за оцењивање усаглашености о именима чланова тима за оцењивање и организацији у којој су они запослени, како би се омогућило да тело за оцењивање усаглашености упути примедбе на именовање одређеног члана тима. У случају постојања писане примедбе на поједине чланове, иста се разматра и уколико се процени да је примедба оправдана, именује се нови тим за оцењивање/вођа тима/члан тима. У случају да тело за оцењивање усаглашености није сагласно ни са измењеним тимом за оцењивање, АТС предлаже да именује у тим оцењивача/експерта из акредитационог тела потписника мултилатералних споразума, уместо члана тима за чије именовање је упућена примедба. Уколико тело за оцењивање усаглашености није сагласно ни са измењеним тимом за оцењивање уз ангажовање оцењивача/експерта из иностранства, АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.
Ангажовање оцењивача/техничких експерата из других акредитационих тела потписница ЕА MLA споразума могуће је и уколико приликом преиспитивања сопствених ресурса за спровођење поступка акредитације АТС процени да нема довољну компетентност, односно да му недостају људски ресурси за компетентно и непристрасно обављање предметног оцењивања или у случају прекограничне акредитације.