Разматрање пријаве за акредитацију

РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

- Разматрање пријаве за акредитацију

Пријава за акредитацију са пратећом документацијом се евидентира у АТС-у на прописан начин. Комплетност сваке поднете пријаве за акредитацију и пратеће документације се преиспитује и, у случају некомплетности пријаве, АТС ће тражити од тела за оцењивање усаглашености да допуни пријаву. Допуна пријаве за акредитацију се може тражити највише два пута. Уколико тело за оцењивање усаглашености ни после две допуне, не достави комплетну пријаву, АТС неће прихватити пријаву, а тело за оцењивање усаглашености у том случају има право жалбе.
Након комплетирања пријаве за акредитацију приступа се преиспитивању пријаве за акредитацију током кога се утврђује адекватност и јасна дефинисаност информација достављених од стране подносиоца пријаве, што укључује и правни статус подносиоца пријаве за акредитацију, да ли делатност коју тело за оцењивање усаглашености обавља и за коју тражи акредитацију, може бити предмет акредитације и да ли је акредитација за делатност за коју се тражи акредитација у делокругу рада АТС-а. АТС ће преиспитати и сопствену способност - капацитете да обави оцењивање тела за оцењивање усаглашености у смислу сопствене политике, компетентности и расположивости одговарајућих оцењивача и експерата и других потребних ресурса, као и способности да благовремено обави почетно оцењивање и додели акредитацију.
Уколико на основу преиспитивања АТС не може прихватити пријаву за акредитацију (нпр. пријављени обим акредитације није у делокругу рада АТС-а или из било ког другог оправданог разлога), тело за оцењивање усаглашености ће о томе писаним путем бити обавештено, уз адекватно објашњење разлога неприхватања пријаве.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о неприхватању пријаве.

- Уговарање

Након прихватања пријаве за акредитацију од стране АТС-а, међусобна питања у вези са поступком акредитације, доделом акта о акредитацији, одржавања акредитације и трошковима акредитације, АТС и тело за оцењивање усаглашености уређују уговором. У уговору су наведени права и обавезе уговорних страна и друга питања везана за акредитацију, поступак акредитације, доделу акта о акредитацији, одржавање акредитације, трошкове акредитације. Уговор о акредитацији се склапа са телом за оцењивање усаглашености - правним лицем које је поднело пријаву за акредитацију, а у уговору се по потреби може навести и организациона целина подносиоца пријаве за акредитацију у којој ће се обављати послови под акредитацијом.У име тела за оцењивање усаглашености уговор потписује овлашћени представник правног лица. Уговор производи правно дејство и сматра се важећим даном потписивања од стране директора АТС-а. У случају да овлашћени представник правног лица исти не потпише АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.

 

- Прелиминарна посета

Тело за оцењивање усаглашености, при попуњавању пријаве за акредитацију, може да се изјасни да жели реализацију прелиминарне посете током које треба да се оцени његова спремност за оцењивање и за коју сноси прописане трошкове.
Прелиминарна посета се реализује са циљем да се:
- изворно упозна организациона поставка, локације и ресурси којима располаже тело за оцењивање усаглашености за тражени обим акредитације;
- процени његова општа припремљеност за наставак поступка акредитације;
- упозна ниво документованости система менаџмента у односу на захтеве референтних докумената за акредитацију тела за оцењивање усаглашености;
- процени трајање, обим и неопходни ресурси за оцењивање.
О реализованој прелиминарној посети се израђује записник о посети који се доставља телу за оцењивање усаглашености.
Почетак следеће активности у поступку акредитације не може бити дужи од 3 месеца од дана реализације прелиминарне посете. Уколико се тело за оцењивање усаглашености не изјасни о наставку поступка акредитације, сматра се да је одустао од акредитације и АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.