Жалбе

Жалба је захтев тела за оцењивање усаглашености/подносиоца пријаве акредитационом телу да поново размотри било коју, по тело за оцењивање усаглашености, неповољну одлуку акредитационог тела, а која се односи на жељени статус акредитације.

Жалбе на одлуке и акте о акредитацији решава Комисија за жалбе у складу са процедуром за решавање приговора и жалби.

На одлуке о акредитацији може се поднети жалба АТС-у у року од 15 дана од дана достављања одлуке. О жалби одлучује Комисија за жалбе која доноси одлуку о жалби у року од 30 дана од дана пријема жалбе. Комисију за жалбе образује Управни одбор АТС-а.

Одлука Комисије за жалбе је коначна и против ње се може покренути управни спор.